Jak se přeregistrovat do jiného OS

Přeregistrace do jiného okresního (obvodního) sdružení (dále jen OS) se provádí z důvodu změny zaměstnání nebo bydliště. Lékař odešle písemnou žádost o přeregistraci do kanceláře OS, ve kterém je t. č. registrován. Jakmile kancelář OS materiály obdrží, vyzve lékaře k ukončení přeregistrace a zaplacení poplatku za přeregistraci ve výši 50,- Kč. Úhardu lze provést v hotovosti v kanceláři OS, převodem nebo složenkou.

Pokud nedojde k ukončení přeregistrace do 30 dnů ode dne, kdy byl lékař vyzván, převod pozbývá platnost a kancelář do 10 dnů vrátí veškerou dokumentaci původnímu OS a lékař je opět zapsán do seznamu jeho členů.

Podrobněji viz SP č. 5 - Zásady evidence členství v ČLK